HUYẾT LONG KỲ LÂN

Contract Address
0x...f297Ce
Token Standard
ERC-721
Blockchain
Max Supply
Circulating Supply
Mint Price
Mint Quota
Minter Royalty
Platform Fee
- Phát hành Miễn Phí Huyết Long Kỳ Lân.
- Mỗi Ví được Mint: 110 NFT
- Phí Giao dịch mua bán trên Sàn SwapOTC.com
+ Phí bản quyền cho Người phát hành: 3% / Giá bán
+ Phí Sàn: 5% / Giá bán

Group Zalo: BUY SELL NFT 01

UPCOMING

HLKL#:
Price:
Batch (items):
HLKL#:

BALANCE ()

YOUR OFFERS ()

MARKETS ()